Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica

OBJAVLJENO 6.12.2023.  |  AUTOR: Općina Cestica
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica

Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 72/17, 17/18), članka 44. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, br. 13/21), općinski načelnik donosi O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda i to za:

 1.  Čkbr 1256/2 – Falinić Breg livada i vinograd, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj: 280, k.o. Babinec, ukupne površine 873 m2  u suvlasničkom dijelu 2/45, po početnoj cijeni od 54,15 €
 2. Čkbr 1256/4 – livada, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul broj: 280, ukupne površine 135 m2, k.o. Babinec, u suvlasničkom dijelu 2/45, po početnoj cijeni od 2,52 €
 3. Čkbr 2048 – šuma u Brezju, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj: 1217, ukupne površine 184 čhv odnosno 662,4 m2, k.o. Babinec, u vlasništvu 1/1, po početnoj cijeni od 300,00 €
 4. Čkbr 762/1 – šuma kod kuće, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj 1791, ukupne površine 157 čhv odnosno 564 m2, k.o. Vratno, u vlasništvu 1/1, po početnoj cijeni od 148,43 €
 5. Čkbr 766 – pašnjak u Vratnu Gor., upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj 1791, ukupne površine 335 čhv odnosno 1206 m2, k.o. Vratno, u vlasništvu 1/1, po početnoj cijeni od 316,56 €
 6. Čkbr 1602 – kuća br. 70 sa dvorištem u Radovcu, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj 1774, k.o. Radovec, ukupne površine 108 čhv odnosno 388,8m2, u suvlasničkom dijelu ½, te čkbr 1603 – oranica kod kuće u Radovcu, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. broj 1774 k.o. Radovec, ukupne površine 579 čhv odnosno 2084,4m2, u suvlasničkom dijelu 1/2, po početnoj cijeni od 18.412,50 €
 7. Čkbr 1607/6 – pašnjak sipnica pod grabami, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. 1126 k.o. Radovec, ukupne površine 44 čhv odnosno 158,4m2, u suvlasničkom dijelu 1/2 , po početnoj cijeni od 337,50 €
 8. Čkbr 1701/1 – oranica široki put, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. 195 k.o Radovec, ukupne površine 434 čhv odnosno 1562,4m2, u suvlasničkom dijelu 1/2 , po početnoj cijeni od 269,51 €
 9. Čkbr 2155 – šuma Tršćica u Pjeski, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk.ul. 1206, k.o. Radovec, ukupne površine 460 čhv odnosno 1656 m2, u suvlasničkom dijelu ½, po početnoj cijeni od 285,66 €
 10. Čkbr 1701/2 – oranica Širok put, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zk. ul. 2432 k.o. Radovec, ukupne površine 434 čhv odnosno 1562,4 m2, u suvlasničkom dijelu ½, po početnoj cijeni od 269,51 €
 11. Čkbr 3080/16 – šuma Lešće u Otoku, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog  suda u Varaždinu zk.ul 963 k.o. Vratno, ukupne površine 438 čhv odnosno 1576,8  m2, u suvlasničkom dijelu ½, po početnoj cijeni od 189,21 €
 12. Čkbr 602/1 – kuća od 120 m2 i dvorište od 186 m2, sveukupne površine 306 m2, sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu zemljišnoknjižnog odjela Varaždin zk.ul. 2399, k.o. Natkrižovljan, u vlasništvu 1/1, po početnoj cijeni od 7.576,86 €
 13. Čkbr 2866/3,  - šuma u Križanču, sveukupne površine 1352 m2, čkbr. 2866/4 – šuma u Križanču, sveukupne površine 1349 m2,  te čkbr. 2866/5 – šuma u Križanču, sveukupne površine 1248 m2, sve upisano u zk ul 2765, u  k.o. Natkrižovljan, u suvlasničkom dijelu 72/1280, po početnoj cijeni od 95,51 €.

Javni natječaj za prodaju nekretnina provodi se prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:

 • ime  i  prezime, OIB  i  adresu  ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe
 • za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU, za obrtnike: original ili presliku obrtnice, a za pravne osobe original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
 • iznos ponuđene cijene po četvornom metru te način plaćanja (jednokratno, u obrocima),
 • broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
 • za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa

Jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene uplaćuje se na žiro-račun Općine Cestica  IBAN: HR7623900011804800000 s pozivom na broj HR68  7706 – OIB   s naznakom “Jamčevina za natječaj- ponuda za nekretninu broj ______ ” ( upisati redni broj iz natječaja) u opisu uplatnice. Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Cestica, na web stranicama www.cestica.hr, a obavijest o raspisanom natječaju u "Varaždinskim vijestima". Povjerenstvo za provedbu  natječaja  javno će otvoriti pristigle ponude i sve podatke o ponudama unijeti u zapisnik.

Pismene ponude za natječaj mogu se dostaviti poštom  ili osobno predati  prijemnom uredu Općine Cestica, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ Za natječaj za prodaju nekretnina - ne otvaraj”,  na adresu: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica. Ponude će se zaprimati do 18. prosinca 2023. godine. Pisane ponude koje budu zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati. Ponude će biti javno otvorene 19. prosinca 2023. godine u 12,00 sati u zgradi Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno, njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo  za provedbu  natječaja sastavlja zapisnik o svom radu te ga dostavlja nadležnom tijelu, koje nakon toga donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a nakon čega se potpisuje Ugovor.

Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan  je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćenu jamčevinu, uplatiti na račun Općine Cestica u roku od 10 dana od primitaka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj, te u istom roku potpisati kupoprodajni ugovor.

Ponuđaču koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđač koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana u kojem slučaju Općina ima pravo raskinuti ugovor.

Općinski načelnik Općine Cestica može utvrditi mogućnost obročnog plaćanja cijene u najviše 12 obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati zakonska zatezna kamata. Uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene moraju biti objavljeni u Natječaju o prodaji nekretnina. Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.                                                                                

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda  voditi će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

Načelnik: Mirko Korotaj

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.