Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini Cestica.

Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata;
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje te drugo raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;
 • upravlja prihodima i rashodima Općine;
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, zakonom i drugim propisima.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • smrću.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novog općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.