Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz POS programa na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva

OBJAVLJENO 26.11.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz POS programa na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva

KLASA:370-03/17-01/3
URBROJ:2186/03-01/1-20
Cestica, 11.11.2020.

Na temelju Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) godine načelnik Općine Cestica, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa POS-a na području Općine Cestica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15, 57/18, 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon). Odlukom o uključivanju Općine Cestica u Program društveno poticane stanogradnje za izgradnju kuća u nizu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) Općinsko vijeće Općine Cestica pokreće provedbeni program izgradnje višestambene zgrade na području općine Cestica koja je predviđena na čkbr. 1334/3 k.o. Radovec.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa POS-a napodručju općine Cestica imaju svi građani–državljani Republike Hrvatske.

II.

Zahtjev za kupnju kuće u nizu podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Cestica, u vremenu od 9 do 14 sati, ili sa WEB stranice Općine Cestica : www.cestica.hr

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva), 
 3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 
 4. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

 1. 5)dokaz stambenog statusa: 

ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o statusu najmoprimca bez zaključenog ugovora o najmu stana, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;

ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji; e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,

 1. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
 2. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
 3. dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 4. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta, 
 5. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 6. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 7. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Općine Cestica najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

III.

Zahtjev za kupnju kuće u nizu, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica do zaključno 31. prosinca 2020. godine na adresu:

OPĆINA CESTICA
DRAVSKA 1A
42208 CESTICA

“Program društveno poticane stanogradnje (POS)
na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva

Uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica.

V.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na WEB stranici Općine Cestica i pismenim putem biti će poslan svim podnositeljima zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva prema programu POS-au roku od 5 dana od dana dostave prijedloga Liste reda prvenstva podnositelju zahtjeva, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik Općine Cestica.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na WEB stranici Općine Cestica, te pismeno svim podnositeljima zahtjeva, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

Načelnik
Mirko Korotaj, v.r.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.