Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Općine Cestica za razdoblje 2018. - 2023. godine

30.5.2018. Objavljeno u 15:10 sati

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), općinski načelnik Općine Cestica 25. svibnja 2018. godine, donio je 

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023. godine 

Članak 1.

Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: PGO).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO (u daljnjem tekstu: OSPUO) provodi Općina Cestica (u daljnjem tekstu: Općina) u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije. 

Članak 2.

Nositelj izrade PGO i provođenja postupka OSPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica. 
Izrađivač Plana je tvrtka Mabon, Kupinečka 49e, Zagreb. 

Članak 3.

Razlog za donošenje PGO proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17). Razlozi za izradu i donošenje Plana je usklađenje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine“ broj 3/17) kao planom višeg reda, kao i važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom.

Članak 4.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti PGO su dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Cestica u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i ponovno korištenje (uporaba) uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.  

Članak 5.

Programsko polazište i ciljevi odnose se na usklađenje sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i njegovim podzakonskim aktima, Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 30/09), Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), te Nacionalnom strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 46/02). 

Članak 6.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine 80/13),Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i to  redoslijedom kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.
U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Članak 7.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene PGO na okoliš prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 8.

Općina  je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet stranici Općine Cestica www.cestica.hr i na oglasnoj ploči Općine Cestica. 

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                            Mirko Korotaj, v.r.

Cestica 25.05.2018.

 

Prilog I. 

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CESTICA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023. GODINE

 1. Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica, kao nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023. godine u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica pribavit će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima (navedeni u Prilogu II. ove Odluke), te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš dostaviti  ovu Odluku radi uvida u ciljeve i razloge donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023. godine radi uvida u programska polazišta iste.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023.  godine na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) tijela i osobe određene posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica.
 4. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana na ekološku mrežu.
 5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije.
 6. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023.  godine utvrdi da ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Cestica donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
 7. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023.  godine  nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine Cestica donosi odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka sadrži osobito osnovne podatke o Planu gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje 2018. do 2023.  godine, te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
 8. O odlukama iz točke 6. i 7. informirat će se javnost i zainteresirana javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).

Prilog II. 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CESTICA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023.  GODINE   

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Varaždinska županija, Zavod za javno zdravstvo, Varaždin, I. Meštrovića 1/11, 
 3. Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Franjevački trg 7, Varaždin
 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije,Kratka 1, Varaždin
 5. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin,
 6. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Koprivnica, Močile 2, 48000 Koprivnica,
 7. „Čistoča d.o.o.“, Ognjena Price 13, Varaždin,Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec,
 8. Općina Petrijanec, Trg Svetog Petra 1, 42206 Petrijanec
 9. Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica
 10. Općina Donja Voća, Donja Voća 29, 42245 Donja Voća

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.